1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1.1 Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. se sídlem Vinohradská 1728/123, Vinohrady, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 05503884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264112 (dále jen „ODĚVY PRAHA s.r.o.“).

1.2 Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů:

1.2.1 uživatelů webových stránek www.modaprostejov.cz (dále jen „webové stránky“), a to registrovaných i neregistrovaných uživatelů (dále jen „uživatelé“), a
1.2.2 zákazníků společnosti ODĚVY PRAHA s.r.o., kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazníci“).

1.3 Společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.


2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1 Údaje poskytnuté uživateli a zákazníky. Společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Zpracovávány jsou osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci (založení uživatelského účtu) nebo při vytvoření vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, doručovací a případně i fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a platební údaje.

2.2 Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.3 Společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

2.4 Nákup či registraci na webových stránkách mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1 Pro vyřízení vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi společností ODĚVY PRAHA s.r.o. a zákazníkem, využíváme vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme vyřídit vaši objednávku.

3.2 Pro nabídku našich produktů a propagaci společnosti ODĚVY PRAHA s.r.o. formou obchodních sdělení využíváme především vaši e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas nám udělujete v průběhu objednávky, registrace nebo přihlášením k odběru newsletteru. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo jinou formou uvedenou v těchto pravidlech.

3.3 Pro zlepšení kvality a přizpůsobení obsahu webových stránek zpracováváme při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je zejména v případě cookies třetích stran možné pouze na základě vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.


4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1 Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

4.1.1 kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
4.1.2 kontaktováním společnosti ODĚVY PRAHA s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v těchto pravidlech.

4.2 Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že ukládání cookies zakážete, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.


5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1 V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány společností ODĚVY PRAHA s.r.o. a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se společností ODĚVY PRAHA s.r.o.

5.2 Společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. pro účely a způsobem, které společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. využívá, patří:

- přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
- Google LLC (nástroje pro on-line marketing a analytiku)
- The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (nástroj pro zajištění e-mailingu).


6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1 Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům či uživatelům do doby, než zrušíte jejich odběr nebo odvoláte váš souhlas. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 3 let od udělení souhlasu. Poté vás společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.

6.2 Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies ve svém prohlížeči.

6.3 Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. vztahují.


7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. a požadovat:

- Informace ohledně osobních údajů, které společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo společnost ODĚVY PRAHA s.r.o.
- Přístup k údajům, které jste poskytli společnosti ODĚVY PRAHA s.r.o., ať již v průběhu registrace nebo nákupu. V případě uplatnění tohoto práva vám společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
- Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš uživatelský účet.
- Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
- Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
- Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od společnosti ODĚVY PRAHA s.r.o. k jinému subjektu, kdy společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

7.2 Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností společností ODĚVY PRAHA s.r.o. se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


8. BEZPEČNOST

8.1 Společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2 Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany společnosti ODĚVY PRAHA s.r.o. pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.


9. KONTAKT

9.1 S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na společnost ODĚVY PRAHA s.r.o. e-mailem na adresu info@modaprostejov.cz


10. ÚČINNOST

10.1 Tato pravidla jsou účinná od 10.12.2019.